کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  یک‌‌شنبه، ۱۹ آذر‌‌ماه ۱۴۰۲ | Sunday, December 10, 2023
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم جلالی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم جلالی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم جلالی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم جلالی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم جلالی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۴ آذر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم جلالی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم جلالی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم جلالی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۳

۱۴:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم جلالی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای عبدلی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم جلالی

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم جلالی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۵

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم جلالی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم جلالی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم جلالی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای عبدلی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم عبدالوند

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم عبدالوند

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم عبدالوند

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب آقای عبدلی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم عبدالوند

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم عبدالوند

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای عبدلی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم جلالی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم جلالی

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم جلالی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ مرداد ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب آقای عبدلی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب آقای عبدلی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ مرداد ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب آقای عبدلی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب آقای عبدلی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۲۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکار خانم جلالی

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم جلالی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای عبدلی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم جلالی

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای عبدلی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۵/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم جلالی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای عبدلی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم جلالی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای عبدلی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم جلالی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم جلالی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم جلالی 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی پویا


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ۲۰ متری افسریه، بين ۱۵ متری دوم و سوم، پلاک ۲۵۱، طبقه ۲

تلفن: ۳۳۱۴۴۰۱۰ - ۳۳۱۴۷۹۳۳ - ۳۳۸۰۷۵۵۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@pooya-ds.com

 

© ۱۴۰۲ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پویا محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی